هر كسی می‌تواند كدی بنویسد كه یك كامپیوتر آن ‌را درك كند. یك برنامه نویس خوب كدی را می‌نویسد كه برای سایر همكارانش قابل درك باشد.

کتاب آموزش برنامه نویسی شی گرا

آموزش مفاهيم كليدي OOP (Object Oriented Programming)

  • شی (Object)
  • کلاس (Class)
  • نمونه گيري (Instantiation)
  • وراثت (Inheritance )

برنامه نویسی یا کد بازی ؟

بیش از 10000 نفر در خانواده آکادمی برنامه نویسی مدحج عضو شده اند و بجای کدبازی، میخواهند ماهیانه سفارش پروژه بگیرند و درآمد داشته باشند.
دوست داری وارد خانواده ما شوی ؟

.