محسن مدحج برنامه نویس، مدرس و مولف کتاب های برنامه نویسی و بنیانگذار برندهای کدتجاری، توسعه گر و آکادمی برنامه نویسی محسن مدحج