دوره توسعه گر با بیش از 5,500 دانشجو از سراسر دنیا