چرا همه برنامه نویسان به درآمد ماهی 10 میلیون نمیرسند ؟ چه رازی وجود دارد ؟

کسی که عاشق برنامه نویسی است، باید بتواند حداقل ماهی 10 میلیون تومان درآمد داشته باشد در غیر اینصورت رازها را نمیداند...

ما هم مثل شما از پیام های تبلیغاتی بی زاریم.