اگر دوست داری تبدیل به برنامه نویسی شوی که در ۱۲ هفته برنامه نویسی را یاد می گیرد و میتواند از پس هر پروژه ای بر بیاید، این وبینار برای توست.

برنامه نویسی یا کد بازی ؟

بیش از 10000 نفر در خانواده آکادمی برنامه نویسی مدحج عضو شده اند و بجای کدبازی، میخواهند ماهیانه سفارش پروژه بگیرند و درآمد داشته باشند.
دوست داری وارد خانواده ما شوی ؟

.