اگر دوست داری تبدیل به برنامه نویسی شوی که در 12 هفته برنامه نویسی را یاد می گیرد و میتواند از پس هر پروژه ای بر بیاید، این وبینار برای توست.