0
09120368440

وبینار ۸ گام تا تبدیل شدن به برنامه نویس حرفه ای که نرم افزارهایش را می فروشد

وبینار ۸ گام تا تبدیل شدن به برنامه نویس حرفه ای که نرم افزارهایش را می فروشد

برنامه نویسی یا کد بازی ؟

بیش از 10000 نفر در خانواده آکادمی برنامه نویسی مدحج عضو شده اند و بجای کدبازی، میخواهند ماهیانه سفارش پروژه بگیرند و درآمد داشته باشند.
دوست داری وارد خانواده ما شوی ؟

.