مقالات و ویدیوها – درآمد از برنامه نویسی

چطور با برنامه نویسی به درآمد عالی برسم، بدون آنکه سختی بکشم

چطور با برنامه نویسی به درآمد عالی برسم، بدون آنکه سختی بکشم

کد، خطا ، کد، خطا خستگی نتیجه های ضعیف و کسل کننده… با این کتاب به همه اینها پایان بده اگر می خواهی برنامه نویسی را یک بار برای همیشه یا بهتر است بگویم برای آخرین بار یاد بگیری، و بعد از آن هر زبان برنامه نویسی که دوست داری را در عرض کمتر از ۲ روز یاد بگیری و نرم افزار های حرفه ای و تجاری بسازی و بتوانی از آنها درآمد بسیار خوبی داشته باشی این کتاب به