دانلود رایگان کتاب های برنامه نویسی

به ارزش تومان

you-be-a-good-programmer-min-768x634

دانلود رایگان بمدت محدود

برنامه نویسی یا کد بازی ؟

بیش از 10000 نفر در خانواده آکادمی برنامه نویسی مدحج عضو شده اند و بجای کدبازی، میخواهند ماهیانه سفارش پروژه بگیرند و درآمد داشته باشند.
دوست داری وارد خانواده ما شوی ؟

.