برنامه های عضویت

طرحبندی 01

بهترین قیمت برای شما!

رایگان

هزار تومان
0
/ماهانه
 • تعداد دوره : 01
 • تعداد درس : 01
 • دسترسی کامل به فروشگاه
 • ضبط کلاس ها
محبوب

پایه

هزار تومان
19
/ماهانه
 • تعداد دوره : 03
 • تعداد درس : 03
 • دسترسی کامل به فروشگاه
 • ضبط کلاس ها

گروهی

هزار تومان
29
/ماهانه
 • تعداد دوره : 10
 • تعداد درس : 10
 • دسترسی کامل به فروشگاه
 • ضبط کلاس ها

حرفه ای

هزار تومان
39
تومان
 • تعداد دوره : نامحدود
 • تعداد درس : نامحدود
 • دسترسی کامل به فروشگاه
 • ضبط کلاس ها

رایگان

هزار تومان
0
/ماهانه
 • تعداد دوره : 01
 • تعداد درس : 01
 • دسترسی کامل به فروشگاه
 • ضبط کلاس ها
محبوب

پایه

هزار تومان
190
/ماهانه
 • تعداد دوره : 03
 • تعداد درس : 03
 • دسترسی کامل به فروشگاه
 • ضبط کلاس ها

گروهی

هزار تومان
290
/ماهانه
 • تعداد دوره : 10
 • تعداد درس : 10
 • دسترسی کامل به فروشگاه
 • ضبط کلاس ها

حرفه ای

هزار تومان
390
تومان
 • تعداد دوره : نامحدود
 • تعداد درس : نامحدود
 • دسترسی کامل به فروشگاه
 • ضبط کلاس ها

طرحبندی 02

بهترین قیمت برای شما!

پایه ای

ریال
200
/ماه
 • دوره های آموزشی شامل: 1
 • دوره فردی
 • دسترسی کامل به دوره تک نفره
 • به صورت رایگان ، برای همیشه!
محبوب

پیشرفته

ریال
49
/ماه
 • دوره های نامحدود
 • دوره فردی
 • دسترسی کامل به دوره تک نفره
 • ثبت دانشجو

بهینه

ریال
29
/ماه
 • دوره های آموزشی شامل: 10
 • دوره فردی
 • دسترسی کامل به دوره تک نفره
 • ثبت دانشجو
لوگو
شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد نمایید