هر کسی می‌تواند کدی بنویسد که یک کامپیوتر آن ‌را درک کند. یک برنامه نویس خوب کدی را می‌نویسد که برای سایر همکارانش قابل درک باشد.

کتاب آموزش برنامه نویسی شی گرا

آموزش مفاهیم کلیدی OOP (Object Oriented Programming)