سیاست حفظ حریم خصوصی

در این مقاله چه میخوانیم؟

blog-05

این خط مشی رازداری برای هرکسی که با ثبت نام و مشارکت در دوره آموزشی در مرکز آموزشی دوره آنلاین MaxCoach مشارکت داشته باشد قابل اجرا است.

در دسترس بودن وب سایت

  1. عضو تشخیص می دهد که ترافیک داده ها از طریق اینترنت ممکن است باعث تاخیر شود
    در حین بارگیری اطلاعات از وب سایت و بر این اساس ، این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال تاخیرهای عادی در استفاده از اینترنت نخواهد داشت.
  2. عضو همچنین تأیید می کند و می پذیرد که وب سایت به دلیل چنین تاخیرهایی یا تأخیرهای ناشی از ارتقاء ، اصلاح یا نگهداری استاندارد وب سایت به طور مداوم به مدت بیست و چهار ساعت در دسترس نخواهد بود.