0
09120368440

پادکست های من یک برنامه نویس هستم

سری پادکست های من یک برنامه نویس هستم
هر شب با یک پادکست جدید برای تغییر و تحول در زندگی برنامه نویسان عزیز کشور

برنامه نویسی یا کد بازی ؟

بیش از 10000 نفر در خانواده آکادمی برنامه نویسی مدحج عضو شده اند و بجای کدبازی، میخواهند ماهیانه سفارش پروژه بگیرند و درآمد داشته باشند.
دوست داری وارد خانواده ما شوی ؟

.