0
09120368440

بازسازی داستان یکی از نرم افزارهای یک میلیارد تومانی ما

[bookly-form category_id=”0″ service_id=”1″ staff_member_id=”5″ hide=”categories,services,staff_members,date,week_days,time_range”]

برنامه نویسی یا کد بازی ؟

بیش از 10000 نفر در خانواده آکادمی برنامه نویسی مدحج عضو شده اند و بجای کدبازی، میخواهند ماهیانه سفارش پروژه بگیرند و درآمد داشته باشند.
دوست داری وارد خانواده ما شوی ؟

.