مهم ترین اشتباهات در یادگیری برنامه نویسی

اشتباهات برنامه نویسی

اگر نسبت به این اشتباهات آگاهی داشته باشید و از درگیر شدن با آنها اجتناب کنید تنها چیزی که در میان شما و مسیر شغلی مورد نظرتان قرار میگیرد این است که خودتان نخواهید این مسیر را طی کنید.​