چطور یک برنامه نویس عالی باشم؟

برنامه نویس عالی

کلید موفقیت در هر زمینه ای داشتن درک درست از آن است. یک برنامه نویس تنها زمانی می تواند در کار خود موفق باشد که به یک درک اصولی و پایه ای از کار خود رسیده باشد.