نکات مهم در جمع بندی و پایان پروژه

Important points in summarizing and ending the project

جمع بندی و پایان دادن به یک پروژه، بخشی مهم از فرآیند انجام پروژه است. در ادامه نکاتی که در جمع بندی و پایان دادن به پروژه باید مد نظر داشته باشید را برای شما شرح می‌دهیم: ۱. مرور اهداف: یکی از مهم‌ ترین نکاتی که در پایان پروژه باید در نظر داشته باشید، مرور […]