کوتاه نویسی کد

Code shorthand

کوتاه نویسی کد، فرایند تبدیل کد بلند و پیچیده به کدی ساده و خوانا با استفاده از تکنیک‌هایی است که به انجام آن‌ها کوتاه نویسی کد گفته می‌شود. هدف اصلی کوتاه نویسی کد، بهبود خوانایی و قابلیت فهم کد، کاهش حجم کد و افزایش سرعت اجرای آن است. برای کوتاه نویسی کد، ابتدا باید برای […]