آیا برنامه نویس شدن سخت است؟ شرایطی که مانع برنامه نویس شدن تو است

در مقاله قبلی در مورد تفاوت بین سختی برنامه نویسی و سختی برنامه نویس شدن صحبت شد. ریشه آیا برنامه نویس شدن سخت است به شرایطی برای برنامه نویس شدن برمی گردد. احساس می کنی اگر یکی از شرط های برنامه نویسی برقرار نباشد، نمی توانی برنامه نویس شوی. مانند سن، ضریب هوشی و پیش […]