توسعه‌ی جزئیات نرم افزارهای کامپیوتری

Tools for developing software details

توسعه جزئیات نرم‌ افزار به فرآیند بهبود و بهینه‌ سازی نرم‌ افزار اطلاق می‌شود. این فرآیند شامل ایجاد و بهبود ویژگی‌های نرم‌ افزار، بهبود کیفیت کد، بهبود کارایی و بهینه‌ سازی عملکرد، افزودن ویژگی‌ های جدید، بهبود امنیت و پشتیبانی و … است. توسعه جزئیات نرم‌ افزار به صورت مداوم انجام می‌شود تا نرم‌ افزار […]