جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

انواع الگوریتم ها در برنامه نویسی

انواع الگوریتم ها در برنامه نویسی

در این مقاله چه میخوانیم؟

الگوریتم ها مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های دقیق هستند که برای حل یک مسئله یا انجام یک محاسبه استفاده می‌شوند. الگوریتم ها در برنامه نویسی نقش اساسی دارند و برای حل بسیاری از مسائل دنیای واقعی استفاده می‌شوند.انواع الگوریتم ها در برنامه نویسی را در زیر معرفی میکنیم:

داینامیک(Dynamic Programming

انواع الگوریتم ها در برنامه نویسی

الگوریتم داینامیک یک روش طراحی الگوریتم است که برای حل مسائل تکراری استفاده می شود. این الگوریتم از یک جدول یا آرایه برای ذخیره نتایج زیرمسئله ها استفاده می کند و سپس از این نتایج برای حل مسئله اصلی استفاده می کند.

الگوریتم داینامیک به دو شرط زیر نیاز دارد:

 • مسئله باید قابل تقسیم به زیرمسئله های کوچکتر باشد.
 • نتیجه یک زیرمسئله باید در حل زیرمسئله های دیگر استفاده شود.

مثال:

فرض کنید می خواهیم کوتاه ترین مسیر را از یک نقطه شروع به یک نقطه پایان پیدا کنیم. این مسئله را می توان به زیرمسئله های کوچکتر تقسیم کرد:

 • پیدا کردن کوتاه ترین مسیر از نقطه شروع به هر نقطه دیگر.

برای حل هر زیرمسئله، می توانیم از جدول زیر استفاده کنیم:

| نقطه شروع | نقطه پایان | فاصله |
|---|---|---|

در این جدول، فاصله بین دو نقطه را ذخیره می کنیم. برای یافتن کوتاه ترین مسیر از نقطه شروع به نقطه پایان، می توانیم از این جدول به صورت زیر استفاده کنیم:

 • ابتدا فاصله بین نقطه شروع و خود نقطه شروع را صفر قرار می دهیم.
 • سپس، برای هر نقطه پایان، فاصله بین نقطه شروع و آن نقطه پایان را محاسبه می کنیم.
 • برای محاسبه فاصله بین نقطه شروع و یک نقطه پایان، فاصله بین نقطه شروع و هر نقطه قبلی را با فاصله بین نقطه قبلی و نقطه پایان ترکیب می کنیم.
 • در نهایت، کوتاه ترین فاصله بین نقطه شروع و نقطه پایان را از جدول استخراج می کنیم.

پیاده سازی الگوریتم داینامیک در زبان Python:

Python
def shortest_path(start, end):
 """
 پیدا کردن کوتاه ترین مسیر از نقطه شروع به نقطه پایان.

 Args:
  start: نقطه شروع.
  end: نقطه پایان.

 Returns:
  کوتاه ترین مسیر از نقطه شروع به نقطه پایان.
 """

 # ایجاد یک جدول برای ذخیره فاصله بین دو نقطه.
 distances = {}
 for i in range(len(graph)):
  for j in range(len(graph)):
   if i == j:
    distances[i, j] = 0
   else:
    distances[i, j] = None

 # محاسبه فاصله بین نقطه شروع و هر نقطه پایان.
 for i in range(len(graph)):
  for j in range(len(graph)):
   if distances[i, j] is None:
    distances[i, j] = min(distances[i, k] + distances[k, j]
                for k in range(i))

 return distances[start, end]


# تعریف یک گراف.
graph = [[0, 1, 2, 3], [1, 0, 4, 5], [2, 4, 0, 6], [3, 5, 6, 0]]

# یافتن کوتاه ترین مسیر از نقطه ۰ به نقطه ۳.
shortest_path(0, 3)
بازگشتی(Recursive Algorithm)

انواع الگوریتم ها در برنامه نویسی

الگوریتم بازگشتی  یک الگوریتم است که خود را فراخوانی می کند. الگوریتم بازگشتی یک مسئله بزرگ را به زیرمسئله های کوچکتر تقسیم می کند و سپس راه حل زیرمسئله های کوچکتر را برای حل مسئله بزرگ ترکیب می کند.

مثال:

فرض کنید می خواهیم فاکتوریل یک عدد را محاسبه کنیم. فاکتوریل یک عدد برابر است با حاصلضرب همه اعداد کوچکتر از آن عدد.

برای محاسبه فاکتوریل یک عدد به صورت بازگشتی، می توانیم از الگوریتم زیر استفاده کنیم:

Python
def factorial(n):
 """
 محاسبه فاکتوریل یک عدد.

 Args:
  n: عدد مورد نظر.

 Returns:
  فاکتوریل عدد مورد نظر.
 """

 if n == 0:
  return 1
 else:
  return n * factorial(n - 1)


# محاسبه فاکتوریل عدد ۵.
print(factorial(5))
الگوریتم برنامه نویسی بازگشتی در چه مسائلی کاربرد دارد؟

الگوریتم بازگشتی در مسائل زیر کاربرد دارد:

 • مسائل محاسباتی
 • مسائل تقسیم و حل
 • مسائل درختی

مثال های دیگر از الگوریتم بازگشتی:

 • محاسبه فاکتوریل
 • محاسبه ترکیبیات
 • محاسبه دنباله فیبوناچی
 • جستجوی عمق اول در درخت
جمع بندی:

الگوریتم بازگشتی یک روش قدرتمند برای حل مسائل تکراری است. الگوریتم بازگشتی می تواند برای حل مسائلی استفاده شود که به صورت بازگشتی تعریف می شوند.

نکات مهم در مورد الگوریتم بازگشتی:

 • الگوریتم بازگشتی باید دارای حالت پایه باشد. حالت پایه مسئله ای است که نیازی به بازگشت ندارد.
 • الگوریتم بازگشتی باید دارای حالت بازگشتی باشد. حالت بازگشتی مسئله را به زیرمسئله های کوچکتر تقسیم می کند.
 • الگوریتم بازگشتی باید به صورت بازگشتی تعریف شود. الگوریتم بازگشتی باید خود را فراخوانی کند.
 • الگوریتم بازگشتی باید به درستی پیاده سازی شود. الگوریتم بازگشتی باید به درستی پیاده سازی شود تا از بازگشت نامتناهی جلوگیری شود.
برخی از مشکلات رایج در الگوریتم بازگشتی:
 • بازگشت نامتناهی: اگر حالت پایه در الگوریتم بازگشتی به درستی تعریف نشود، ممکن است الگوریتم به صورت نامتناهی بازگشت کند.
 • فراخوانی بیش از حد: اگر الگوریتم بازگشتی به درستی پیاده سازی نشود، ممکن است الگوریتم بیش از حد فراخوانی شود.
 • پیچیدگی زمانی بالا: الگوریتم بازگشتی ممکن است پیچیدگی زمانی بالایی داشته باشد.
راهکارهای حل مشکلات رایج در الگوریتم بازگشتی:
 • برای جلوگیری از بازگشت نامتناهی، حالت پایه را به درستی تعریف کنید.
 • برای جلوگیری از فراخوانی بیش از حد، الگوریتم بازگشتی را به درستی پیاده سازی کنید.
 • برای کاهش پیچیدگی زمانی، الگوریتم بازگشتی را به صورت غیر بازگشتی پیاده سازی کنید.
دنباله ای(Sequential Algorithm)

انواع الگوریتم ها در برنامه نویسی

الگوریتم دنباله ای  یک الگوریتم است که دستورالعمل ها را به ترتیب اجرا می کند. این الگوریتم ساده ترین نوع الگوریتم است و برای حل مسائلی که نیاز به تکرار یا تقسیم مسئله به زیرمسئله ها ندارند، استفاده می شود.

مثال:

فرض کنید می خواهیم یک آرایه را از کوچکترین به بزرگترین مرتب کنیم. برای مرتب کردن یک آرایه به صورت دنباله ای، می توانیم از الگوریتم زیر استفاده کنیم:

Python
def bubble_sort(array):
 """
 مرتب کردن یک آرایه به صورت دنباله ای.

 Args:
  array: آرایه مورد نظر.

 Returns:
  آرایه مرتب شده.
 """

 for i in range(len(array) - 1):
  for j in range(len(array) - i - 1):
   if array[j] > array[j + 1]:
    array[j], array[j + 1] = array[j + 1], array[j]

 return array


# مرتب کردن آرایه [۵, ۲, ۴, ۱, ۳].
print(bubble_sort([5, 2, 4, 1, 3]))
الگوریتم برنامه نویسی دنباله ای  در چه مسائلی کاربرد دارد؟

الگوریتم دنباله ای در مسائل زیر کاربرد دارد:

 • مسائل محاسباتی
 • مسائل جستجو
 • مسائل مرتب سازی

مثال های دیگر از الگوریتم دنباله ای:

 • محاسبه جمع یک آرایه
 • محاسبه میانگین یک آرایه
 • جستجوی خطی در یک آرایه
 • مرتب سازی انتخابی
جمع بندی:

الگوریتم دنباله ای یک روش ساده و کارآمد برای حل مسائلی است که نیاز به تکرار یا تقسیم مسئله به زیرمسئله ها ندارند.

نکات مهم در مورد الگوریتم دنباله ای:

 • الگوریتم دنباله ای باید دستورالعمل ها را به ترتیب اجرا کند.
 • الگوریتم دنباله ای باید برای مسائلی که نیاز به تکرار یا تقسیم مسئله به زیرمسئله ها ندارند، استفاده شود.

برخی از مشکلات رایج در الگوریتم دنباله ای:

 • پیچیدگی زمانی بالا: الگوریتم دنباله ای ممکن است پیچیدگی زمانی بالایی داشته باشد.
 • مصرف حافظه بالا: الگوریتم دنباله ای ممکن است حافظه زیادی مصرف کند.

راهکارهای حل مشکلات رایج در الگوریتم دنباله ای:

 • برای کاهش پیچیدگی زمانی، از الگوریتم های کارآمدتر استفاده کنید.
 • برای کاهش مصرف حافظه، از ساختارهای داده کارآمدتر استفاده کنید.
حلقه ای(Loop Algorithm)

انواع الگوریتم ها در برنامه نویسی

الگوریتم حلقه ای  یک الگوریتم است که یک دستورالعمل یا مجموعه دستورالعمل ها را تا زمانی که یک شرط خاص برقرار باشد، تکرار می کند. این الگوریتم برای حل مسائلی که نیاز به تکرار دارند، استفاده می شود.

انواع الگوریتم حلقه ای:

 • حلقه while: این الگوریتم یک دستورالعمل یا مجموعه دستورالعمل ها را تا زمانی که یک شرط خاص برقرار باشد، تکرار می کند.
 • حلقه for: این الگوریتم یک دستورالعمل یا مجموعه دستورالعمل ها را برای یک تعداد مشخص تکرار می کند.
 • حلقه do-while: این الگوریتم یک دستورالعمل یا مجموعه دستورالعمل ها را تکرار می کند و سپس شرط را بررسی می کند.

مثال:

فرض کنید می خواهیم یک آرایه را از کوچکترین به بزرگترین مرتب کنیم. برای مرتب کردن یک آرایه به صورت حلقه ای، می توانیم از الگوریتم زیر استفاده کنیم:

Python
def bubble_sort(array):
 """
 مرتب کردن یک آرایه به صورت حلقه ای.

 Args:
  array: آرایه مورد نظر.

 Returns:
  آرایه مرتب شده.
 """

 for i in range(len(array) - 1):
  swapped = False
  for j in range(len(array) - i - 1):
   if array[j] > array[j + 1]:
    array[j], array[j + 1] = array[j + 1], array[j]
    swapped = True

  # اگر در هیچ یک از مقایسه ها، هیچ تبادلی انجام نشد، یعنی آرایه مرتب شده است.
  if not swapped:
   break

 return array


# مرتب کردن آرایه [۵, ۲, ۴, ۱, ۳].
print(bubble_sort([5, 2, 4, 1, 3]))
الگوریتم برنامه نویسی حلقه ای در چه مسائلی کاربرد دارد؟

الگوریتم حلقه ای در مسائل زیر کاربرد دارد:

 • مسائل مرتب سازی
 • مسائل جستجو
 • مسائل پردازش متن
 • مسائل پردازش تصویر

مثال های دیگر از الگوریتم حلقه ای:

 • محاسبه مجموع یک آرایه
 • محاسبه میانگین یک آرایه
 • جستجوی خطی در یک آرایه
 • مرتب سازی انتخابی
جمع بندی:

الگوریتم حلقه ای یک روش ساده و کارآمد برای حل مسائلی است که نیاز به تکرار دارند.

نکات مهم در مورد الگوریتم حلقه ای:

 • الگوریتم حلقه ای باید یک دستورالعمل یا مجموعه دستورالعمل ها را تا زمانی که یک شرط خاص برقرار باشد، تکرار کند.
 • الگوریتم حلقه ای باید برای مسائلی که نیاز به تکرار دارند، استفاده شود.

برخی از مشکلات رایج در الگوریتم حلقه ای:

 • پیچیدگی زمانی بالا: الگوریتم حلقه ای ممکن است پیچیدگی زمانی بالایی داشته باشد.
 • مصرف حافظه بالا: الگوریتم حلقه ای ممکن است حافظه زیادی مصرف کند.

راهکارهای حل مشکلات رایج در الگوریتم حلقه ای:

 • برای کاهش پیچیدگی زمانی، از الگوریتم های کارآمدتر استفاده کنید.
 • برای کاهش مصرف حافظه، از ساختارهای داده کارآمدتر استفاده کنید.
شاخه ای(Branching Algorithm

انواع الگوریتم ها در برنامه نویسی

الگوریتم شاخه ای یک الگوریتم است که با توجه به یک شرط، مسیر اجرای خود را تغییر می دهد. این الگوریتم برای حل مسائلی که نیاز به تصمیم گیری دارند، استفاده می شود.

انواع الگوریتم شاخه ای:

 • if-else: این الگوریتم با توجه به یک شرط، یک مسیر یا مسیر دیگر را اجرا می کند.
 • switch: این الگوریتم با توجه به یک مقدار، یک مسیر یا مسیرهای دیگر را اجرا می کند.
 • case: این الگوریتم با توجه به یک مقدار، یک مسیر یا مسیرهای دیگر را اجرا می کند.

مثال:

فرض کنید می خواهیم یک عدد را از کاربر دریافت کنیم و سپس بر اساس مقدار آن، یک پیام نمایش دهیم. برای این کار می توانیم از الگوریتم زیر استفاده کنیم:

Python
def print_message(number):
 """
 نمایش پیام بر اساس مقدار عدد.

 Args:
  number: عدد مورد نظر.
 """

 if number % 2 == 0:
  print("عدد زوج است.")
 else:
  print("عدد فرد است.")


# دریافت عدد از کاربر.
number = int(input("لطفاً یک عدد وارد کنید: "))

# نمایش پیام.
print_message(number)
الگوریتم برنامه نویسی شاخه ای در چه مسائلی کاربرد دارد؟

الگوریتم شاخه ای در مسائل زیر کاربرد دارد:

 • مسائل منطقی
 • مسائل تصمیم گیری
 • مسائل کنترل

مثال های دیگر از الگوریتم شاخه ای:

 • چک کردن شرط
 • تغییر مسیر اجرای الگوریتم
 • انتخاب یک گزینه از بین چند گزینه
جمع بندی:

الگوریتم شاخه ای یک روش ساده و کارآمد برای حل مسائلی است که نیاز به تصمیم گیری دارند.

نکات مهم در مورد الگوریتم شاخه ای:

 • الگوریتم شاخه ای باید با توجه به یک شرط، مسیر اجرای خود را تغییر دهد.
 • الگوریتم شاخه ای باید برای مسائلی که نیاز به تصمیم گیری دارند، استفاده شود.

برخی از مشکلات رایج در الگوریتم شاخه ای:

 • پیچیدگی زمانی بالا: الگوریتم شاخه ای ممکن است پیچیدگی زمانی بالایی داشته باشد.
 • مصرف حافظه بالا: الگوریتم شاخه ای ممکن است حافظه زیادی مصرف کند.

راهکارهای حل مشکلات رایج در الگوریتم شاخه ای:

 • برای کاهش پیچیدگی زمانی، از الگوریتم های کارآمدتر استفاده کنید.
 • برای کاهش مصرف حافظه، از ساختارهای داده کارآمدتر استفاده کنید.

معرفی دوره توسعه گر‌ پایتون

آینده سازترین حوزه برنامه‌ نویسی بدون شک هوش مصنوعیه ،یعنی چی ؟
الان توی همین گوشی و اپلیکیشن ها و سایت هایی که داری استفاده میکنی بدون اینکه حواست باشه هوش مصنوعی داره یک سری از کاراتو انجام میده،خب پس این استفاده از هوش مصنوعی روز به‌ روز داره بیشتر میشه ،پس اینکه مهارتش رو بدست بیاری خیلی مهمه و کلی فرصت شغلی میتونه برات ایجاد کنه اما از کجا باید شروع کنی و با چه زبان برنامه‌نویسی؟
هوش مصنوعی هم مثل بقیه حوزه های برنامه نویسی ی نقشه راه داره که با یادگیری پایتون ، اصول و منطق اصلی برنامه نویسی ، ماشین لرنینگ، مدلسازی و… شروع میشه ،در این دوره شما پایتون و هوش مصنوعی رو کامل یاد میگیرید.
اما با توجه به اینکه حوزه وب هم الان بازار کار خوبی داره به همین دلیل بحث وب و ساخت سایت رو هم در ترم دوم یاد میگیرید،و بعد از اینکه در طول سه ترم برنامه‌نویسی ویندوز، وب و هوش مصنوعی را به زبان پایتون مسلط شدید برای اینکه بتونید از مهارتتون پول در بیارید میریم سراغ ترم چهارم و بیزنس رو طوری یاد میگیری که باهاش بتونی به کسب درآمد از مهارتت برسی​.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *