چرا احتمالا هرچیزی که برای موفقیت مالی در برنامه نویسی میدانی نادرست است ؟