0
09120368440

چرا احتمالا هرچیزی که برای موفقیت مالی در برنامه نویسی میدانی نادرست است ؟

چرا احتمالا هرچیزی که برای موفقیت مالی در برنامه نویسی میدانی نادرست است ؟

برنامه نویسی یا کد بازی ؟

بیش از 10000 نفر در خانواده آکادمی برنامه نویسی مدحج عضو شده اند و بجای کدبازی، میخواهند ماهیانه سفارش پروژه بگیرند و درآمد داشته باشند.
دوست داری وارد خانواده ما شوی ؟

.